Κυνηγοι Κεφαλων / Headhunters
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


Φιλοδοξία. Προδοςία. Εκδίκθςθ.
Ο Ρόγκερ Μπράουν είναι ζνασ κυνθγόσ ταλζντων, που φαίνεται να ζχει μια τζλεια ηωι: επιτυχθμζνοσ επαγγελματικά, παντρεμζνοσ με μια όμορφθ και καταξιωμζνθ γυναίκα, διακζτει μια υπζροχθ βίλα, ηει μζςα ςτθν πολυτζλεια – ταυτόχρονα όμωσ είναι και πνιγμζνοσ ςτα χρζθ. Προκειμζνου να αντεπεξζλκει, επιδίδεται ς’ αυτό που ξζρει να κάνει καλφτερα: κλζβει πολφτιμουσ πίνακεσ. Όταν μακαίνει ότι ο κφριοσ ανταγωνιςτισ του, ζνασ άντρασ με ςκοτεινό παρελκόν, διακζτει ζναν ανεκτίμθτο Ροφμπενσ, περνάει αμζςωσ ςτθ δράςθ: και αν το ζγκλθμα είναι τζχνθ, αυτι θ διάρρθξθ κα ιταν το αριςτοφργθμά του. Σα πράγματα όμωσ περιπλζκονται όταν ο Ρόγκερ βρίςκει ςτο διαμζριςμα του αντιπάλου του το κινθτό τθσ αγαπθμζνθσ του γυναίκασ. Ο Μόρτεν Τίλντουμ ςκθνοκετεί το βραβευμζνο Νορβθγό θκοποιό Άξελ Χζνιε, τθν εντυπωςιακι Σινόβε Μακόντι Λουντ και τον γοθτευτικό Δανό Νικολάι Κόςτερ-Ουαλντάου (“Black Hawk Down”), ςε μια καταιγιςτικι περιπζτεια βαςιςμζνθ ςτο ομϊνυμο best seller του Τηο Νζςμπο.

Δημοφιλέστερες