Καλωσηρθατε Στο Νοτο / Benvenuti Al Sud
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


Με ζςοδα που ζφταςαν ςχεδόν τα 30 εκ. δολάρια! Βαςιςμζνο ςτο γαλλικό “Eίναι τρελοί αυτοί η Βόρειοι”, το “Benvenuti al sud” είναι μια ξεκαρδιςτικι ιταλικι κωμωδία, θ οποία ςατιρίηει διάφορα κοινωνικά κζματα και αξίεσ, τονίηοντασ τισ διαφορζσ που υπάρχουν μεταξφ Βορρά και Νότου. Ο Αλμπζρτο ζνασ παντρεμζνοσ αςτόσ, μετατίκεται από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία που δουλεφει ςτο Μιλάνο, ςτον Νότιο και ςυγκεκριμζνα ςτθν Νάπολθ. Εκεί είναι που τα κα ςυγκρουςτοφν οι δφο διαφορετικοί τρόποι ηωισ προκαλϊντασ άφκονο γζλιο!
For Sale

Δημοφιλέστερες