Το Δικο Μας Βαλς / Take This Waltz
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


Θ υποψιφια για Πςκαρ Σάρα Ρόλεϊ (“Away from Her”) επιςτρζφει με μια νζα ςκθνοκετικι δουλειά και μασ ταξιδεφει ςε μια ςυναιςκθματικι περιοχι που όλοι γνωρίηουμε αλλά ςπάνια ζχουμε το κουράγιο να εξερευνιςουμε. Πταν θ 28χρονθ Μάργκο, γνωρίηει τον Ντάνιελ θ χθμεία τουσ είναι άμεςθ κι ζντονθ. Θ Μάργκο όμωσ αναγκάηεται να καταπιζςει τθν ξαφνικι αυτι ζλξθ, μιασ κι ζχει ζναν ευτυχιςμζνο γάμο με τον Λου. Πταν θ Μάργκο μακαίνει πωσ ο Ντάνιελ μζνει ςτθν άλλθ πλευρά του δρόμου από το ςπίτι τουσ, θ ςιγουριά τθσ οικογενειακισ τθσ ηωισ κρυμματίηεται. Αυτι κι ο Ντάνιελ ξεκλζβουν ςτιγμζσ, κατά τθ διάρκεια του καυτοφ καλοκαιριοφ ςτο Τορόντο, με τον ερωτιςμό τουσ όμωσ να κλιμακϊνεται εξαιτίασ τθσ εγκράτειάσ τουσ...

Δημοφιλέστερες