Τα Δικα Σου, Τα Δικα Μου Και Τα Δικα Μας / Yours Mine And Ours
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


Οι Ντζνισ Κουζιντ και ?ενζ ?ουςό είναι το τζλειο ηευγάρι ςε αυτι τθν ακαταμάχθτθ κωμωδία! Υποδφονται δυο χιρουσ γονείσ που ςτο τζλοσ παντρεφονται…και δεν φαντάηονται τισ απρόςμενεσ καταςτάςεισ που τουσ περιμζνουν – από τα ίδια τουσ τα παιδιά! Ο ναφαρχοσ Φρανκ Μπρεντςλζι (Κουζιντ), χιροσ, μεγαλϊνει τα οκτϊ παιδιά του με ςτρατιωτικι πεικαρχεία. Θ τακτοποιθμζνθ ηωι του αλλάηει όταν κα παντρευτεί, από τθ μια ςτιγμι ςτθν άλλθ, τον εφθβικό του ζρωτα από το ςχολείο, τθν Ζλεν (?ουςό), μια ςχεδιάςτρια μόδασ με ελεφκερεσ απόψεισ, θ οποία ζχει δζκα παιδιά! Οι οικογζνειεσ τουσ είναι τελείωσ διαφορετικζσ, γεγόνοσ το οποίο κα οδθγιςει ςε μάχθ…με τθν πρϊτθ ματιά. Ζτςι, τα παιδιά καταςτρϊνουν ζνα ςχζδιο με ςκοπό να ςαμποτάρουν τον γάμο! Αυτό που επακολουκεί είναι καταςτάςεισ εξωφρενικοφ γζλιου…και πολλζσ ςυγκινθτικζσ εκπλιξεισ.

Δημοφιλέστερες