Διαστημικοι Χιμπατζηδες / Space Chimps
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


Ο Κόμετ, είναι ζνασ πανζξυπνοσ χιμπατηισ, ο οποίοσ ονειρεφεται να εκτοξευκεί ςε ζναν άλλο διαςτθμικό χϊρο και να επιςκεφκεί τον Ρλανιτθ Μάλγκορ, αλλά κανζνασ ςτθ βάςθ Ελζγχου Αποςτολισ δεν τον παίρνει ςτα ςοβαρά. Ξαφνικά όμωσ, εκεί που δεν το περιμζνει, ζνα φανταςτικό ατφχθμα ςυμβαίνει και ο Κόμετ βρίςκεται ςτα φψθ μζςα ςτο διάςτθμα ολομόναχοσ. Εν τω μεταξφ, θ βάςθ Ελζγχου Αποςτολισ τον χρειάηεται πίςω ςτθ Γθ για να ςϊςει τον πλανιτθ από τον κακό δικτάτορα Ηάρτογκ. Αν ο Κόμετ καταφζρει να ολοκλθρϊςει τθν αποςτολι αυτι, κα μετατραπεί από τον τφπο που κανείσ δεν πίςτευε…ςτον απόλυτο Διαςτθμικό Χιμπατηι!

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ: 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ & DVD ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ:

Δημοφιλέστερες