Απο Μεσα Σου / From Within
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


Aπό που ξεκινάει ο κάνατοσ;
Mια ςειρά αυτοκτονιϊν ζχει αναςτατϊςει τθν μικρι πόλθ του Γκρόβταουν,
προκαλϊντασ τον πανικό και τον τρόμο ςτουσ κατοίκουσ. Κακϊσ οι κάνατοι
νεαρϊν παιδιϊν ςυνεχίηουν να αυξάνονται, θ δεκαοχτάχρονθ Λίντςεϊ αρχίηει να
πιςτεφει πωσ τα φρικιαςτικά αυτά γεγονότα δεν είναι τυχαία. Χωρίσ να μπορεί να
εμπιςτευτεί κανζναν, υποπτεφεται πωσ το επόμενο κφμα κα είναι αυτι.

Δημοφιλέστερες