Fame
Θέλετε να το αγοράσετε; Πατήστε ΕΔΩ
Buy it now, click HERE
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


Μια ταινία για τουσ λάτρεισ τθσ μουςικισ και του χοροφ, που
μεταφζρει τον ενκουςιαςμό και τθν εκρθκτικι ενζργεια νζων
καλλιτεχνϊν, ςτθν προςπάκειά τουσ να αποδείξουν το ταλζντο τουσ
και να αφιςουν το δικό τουσ ςτίγμα. Ηϊντασ τθν ζντονθ ατμόςφαιρα
τθσ περίφθμθσ .χολισ Καλϊν Σεχνϊν ςτθ Νζα Τόρκθ, οι φοιτθτζσ
ζρχονται αντιμζτωποι με τθν πρόκλθςθ τθσ επιτυχίασ ςε ζνα
εξαιρετικά ανταγωνιςτικό περιβάλλον.

Δημοφιλέστερες