Μονο Χιλιες Λεξεις / A Thousand Words
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


ομιλθτικότατοσ Σηακ ΜακΚαλ (Ζντι Μζρφι) λζει ότι του κατζβει προκειμζνου να κλείςει μια ςυμφωνία. Αφοφ όμωσ λζει τθ μιςι αλικεια ςε ζναν πνευματικό γκουροφ, ξαφνικά θ ηωι του εξαρτάται από ζνα μαγικό δζντρο με 1.000 φφλλα…ζνα για κάκε λζξθ που του ζχει απομείνει. Ο Σηακ ςταματά να μιλά και αρχίηει να εφευρίςκει διάφορουσ τρόπουσ για να επικοινωνιςει αλλιϊσ είναι “χαμζνοσ”. Ανακαλφψτε γιατί θ ταινία “A Thousand Words” είναι μια ξεκαρδιςτικι κωμωδία που ςε κάνει να νιϊκεισ ωραία και που τα ζχει όλα: “εξαιρετικό καςτ θκοποιϊν, τρομερό γζλιο και πολφ διαςκζδαςθ!

Δημοφιλέστερες