Κοριολανος / Coriolanus
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


Ο Ρζιφ Φάινσ ("The Reader") ςυνδυάηει για πρϊτθ φορά τθ ςκθνοκεςία με τον πρωταγωνιςτικό ρόλο, ςτθν κινθματογραφικι διαςκευι του γνωςτοφ ζργου του Ουίλιαμ ?ζξπιρ. ?υμπρωταγωνιςτοφν οι Σηζραρντ Μπάτλερ ("Gamer"), Βανζςα Ρζντγκρεϊβ (“Letters to Juliet”), Μπράιαν Κοξ ("Zodiac"), Σηζιμσ Νζςμπιτ ("Five Minutes of Heaven") και Σηζςικα Σςάςτεϊν ("The Tree of Life").
Οι πολίτεσ τθσ Ρϊμθσ ηουν ςε περίοδο φτϊχειασ. Ο Κοριολανόσ, ιρωασ τθσ Ρϊμθσ, ςπουδαίοσ ςτρατιϊτθσ και άνδρασ με ιςχυρά ιδεϊδθ, περιφρονεί τουσ πολίτεσ. Οι ακραίεσ αντιλιψεισ του πυροδοτοφν ζνα μαηικό ξζςπαςμα και ςτθ Ρϊμθ χφνεται αίμα. Χειραγωγθμζνοσ από τουσ πολιτικοφσ, αλλά και από τθν ίδια του τθ μθτζρα, Βολοφμνια, ο Κοριολανόσ εξορίηεται από τθν πόλθ. Σότε, προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτον ορκιςμζνο εχκρό του, Σοφλλο Αουφίδιο. Οι δυο τουσ οδεφουν τελικά μαηί ςτθ Ρϊμθ, με ςκοπό να τθ λεθλατιςουν.

Δημοφιλέστερες