Ο Ερωτας Του Φεγγαριου / Moonrise Kingdom
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


O «Ζρωτασ του Φεγγαριοφ» είναι θ νζα ταινία του δφο φορζσ υποψιφιου για Πςκαρ Ουζσ Άντερςον (Καλφτερου Σεναρίου για το “Οικογζνεια Τζνενμπαουμ” και Καλφτερησ Ταινίασ Κινουμζνων Σχεδίων για το “Fantastic Mr. Fox”). Θ ιςτορία εκτυλίςςεται ςε ζνα νθςί κοντά ςτισ ακτζσ τθσ Νζασ Αγγλίασ το καλοκαίρι του 1965, με πρωταγωνιςτζσ δφο 12χρονα που ερωτεφονται, κάνουν μια μυςτικι ςυμφωνία, και το ςκάνε μαηί μζςα ςτθν άγρια φφςθ. Ενϊ οι αρχζσ του νθςιοφ προςπακοφν να τουσ πιάςουν, μια βίαιθ καταιγίδα πλθςιάηει τθν περιοχι, και ςτθ φιλιςυχθ κοινότθτα ζρχονται τα πάνω κάτω. Ο Μπρουσ Ουίλισ είναι ο τοπικόσ ςερίφθσ Σαρπ. Ο Ζντουαρντ Νόρτον υποδφεται τον αρχθγό τθσ ομάδασ των Χακί Ρροςκόπων, τον Αρχιπρόςκοπο Ουόρντ. Ο Μπιλ Μάρεϊ και θ Φράνςισ ΜακΝτόρμαντ, οι κφριοσ και θ κυρία Μπίςοπ, είναι οι γονείσ τθσ μικρισ φυγάδοσ. Το καςτ περιλαμβάνει επίςθσ τθν Τίλντα Σουίντον ςτο ρόλο τθσ κυρίασ Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ, τον Τηζιςον Σβάρτςμαν ωσ Ξάδελφο Μπεν και τον Μπομπ Μπάλαμπαν ωσ τον αφθγθτι. Είναι επίςθσ ο πρϊτοσ ρόλοσ για τουσ μικροφσ Τηάρεντ Γκίλμαν και Κάρα Χζιγουορντ.

Δημοφιλέστερες