Πιρανχας Η Επιστροφη / Piranha 3Dd 3-D And 2D
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


Μετά τθν ειςπρακτικι επιτυχία του αιματθροφ κι ζνοχα απολαυςτικοφ “Piranha 3D”, τα ςαρκοφάγα πιράνχα επιςτρζφουν ςε ζνα sequel με διπλάςια δράςθ, διπλάςιο τρόμο και διπλάςιο νοφμερο ςουτιζν. Αυτι τθ φορά, τα κοφτερά δόντια των πιράνχα προςπακοφν να τα αποφφγουν οι Ντανιζλ Πάναμπεϊκερ (“Ο Θάλαμοσ του Τρόμου”), Κατρίνα Μπόουντεν (“Sex Drive”), Βινγκ Ρζιμσ (“Mission: Impossible”) και Ντζιβιντ Χάςελχοφ (“Baywatch”). Έχοντασ ξυπνιςει κι ζχοντασ ςκορπίςει τον τρόμο κατά τθ διάρκεια του spring break ςτθ λίμνθ Victoria, το ςμινοσ των πειναςμζνων πιράνχα κινείται αντίκετα ςτο ρεφμα και κατευκφνεται προσ το γεμάτο κόςμο “Big Wet” water park.

Δημοφιλέστερες