Το Τριο Στουτζες / The Three Stooges
Θέλετε να το αγοράσετε; Πατήστε ΕΔΩ
Buy it now, click HERE
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


Κανζνασ κουφιοκεφαλάκθσ δεν τραυματίςτθκε ςτα γυρίςματα αυτισ τθσ ταινίασ.
Ρροσ όλουσ τουσ κουφιοκεφαλάκθδεσ! Από τουσ αςτείουσ αδερφοφσ Φαρζλι (“O Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος”, “Κάτι Τρέχει με τη Μαίρη”), ειδικοί ςτο είδοσ τθσ κωμωδίασ, μετά από πολλά χρόνια προςπάκειασ, ζρχεται το πιο διάςθμο κωμικό τρίο όλων των εποχϊν…το Τρίο Στοφντηεσ! Εγκαταλελειμμζνοι μπροςτά ςε ζνα ορφανοτροφείο με καλόγριεσ, ο Μό, ο Λάρι και ο Κζρλι, ενθλικιϊνονται μζςα από φάρςεσ, καρπαηιζσ και αςτεία. Τϊρα το αδζξιο τρίο - με αγνι καρδιά, αλλά φτωχό πνεφμα – βρίςκεται μπλεγμζνο ςε μια τρελι αποςτολι με ςκοπό να ςϊςουν το ορφανοτροφείο όπου μεγάλωςαν. Μποροφν οι Στοφντηεσ να επιβιϊςουν ςτο ςφγχρονο κόςμο, να βγάλουν λεφτά και τελικά να ςϊςουν τθν κατάςταςθ?

Δημοφιλέστερες