Αλλη Μια Νυχτα / Being Flynn
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


Ο βραβευμζνοσ με Πςκαρ ?όμπερτ Ντε Νίρο (“Raging Bull”, “The Godfather: Part II”), o Ρολ Ντζινο (“There Will Be Blood”) και θ υποψιφια για Πςκαρ Τηοφλιαν Μοφρ (“The Hours”) δίνουν μια καταπλθκτικι ερμθνεία ςε αυτι τθν εξερεφνθςθ τθσ αδιάςπαςτθσ αλλά ταυτόχρονα εφκραυςτθσ ςχζςθσ μεταξφ γονιοφ-παιδιοφ, ςε ςενάριο και ςκθνοκεςία του Ρολ Βάιτη (“About A Boy”). Ο Νικ Φλιν (Ντζινο) είναι ζνασ νεαρόσ ςυγγραφζασ που αναηθτά τον εαυτό του. Ο πατζρασ του, Τηόνακαν (Ντε Νίρο) ηει δφςκολα με τουσ δικοφσ του όρουσ, χωρίσ να ςυμβιβάηεται, ζχοντασ να δει τον γιο του 18 ολόκλθρα χρόνια. Ο Νικ πιάνοντασ δουλειά ωσ εκελοντισ ς’ ζνα άςυλο αςτζγων, βρίςκει ςκοπό ςτθ ηωι του και ςτθ δουλειά μζχρι που μια νφχτα κα φτάςει ςτο άςυλο ο Τηόνακαν αναηθτϊντασ ζνα κρεβάτι να κοιμθκεί. Δίνοντασ μια ευκαιρία και ςτουσ δφο πριν να είναι πολφ αργά, ο Νικ παλεφει να προςεγγίςει τον πατζρα του ςε αυτι τθν “αδιαμφιςβιτθτα δυναμικι” (Peter Travers, Rolling Stone) προςαρμογι του βραβευμζνο βιβλίου του Νικ Φλιν “Another Bullshit Night in Suck City”.

Δημοφιλέστερες