Αναλωσιμοι 2 / The Expendables 2
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


Ο Μπάρνεϊ και θ παλιοπαρεά των μιςκοφόρων ςυγκεντρϊνεται για μια - κατά τα φαινόμενα - εφκολθ δουλίτςα. Τα πράγματα όμωσ, δεν πάνε και τόςο καλά, όταν ζνασ δικόσ τουσ πζφτει ςτο πεδίο τθσ δουλειάσ. Οι Αναλϊςιμοι αποφαςίηουν να εκδικθκοφν για τον αδικοχαμζνο φίλο τουσ ειςχωρϊντασ ςτο εχκρικό ζδαφοσ προκειμζνου να ςταματιςουν ζνα πολυδφναμο όπλο καταςτροφισ… Και ςαν να μθν ζφταναν όλα αυτά, ςτθ μζςθ του μακελειοφ, κα πρζπει να αντιμετωπίςουν μια απροςδόκθτθ απειλι: πζντε τόνοι όπλων – πλουτωνίου - που δεν πρζπει να βρεκοφν ςε λάκοσ χζρια.

Δημοφιλέστερες